Jak pozbyć się kredytu we frankach

Jak pozbyć się kredytu we frankach?

Frankowicze szturmują sądy i wygrywają z bankami. Orzeczenia sądów są korzystne dla kredytobiorców ze względu na to, że umowy o kredyt we frankach zawierają niedozwolone klauzule umowne. Zdaję sobie sprawę, że pojęcie to zarezerwowane jest dla prawników, jednak postaram się w tym artykule wyjaśnić, co to oznacza i jak można pozwać bank o unieważnienie umowy kredytowej.

Niedozwolone klauzule umowne, to zapisy umów, które są dla kredytobiorców niesprawiedliwe i wykorzystują ich słabszą niż banki sytuację a także mogą powodować, że bank nadmiernie korzysta na umowie o kredyt. Teoria w tych sprawach jest dość zawiła, a ja chciałabym się skupić na praktycznych aspektach powództwa przeciwko banku.

 1. Aby pozwać bank w związku z niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowie kredytu we frankach należy wykazać, że umowę kredytu kredytobiorca zawierał na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprawa wygląda przejrzyście, jeśli kredytobiorca w czasie zawierania umowy nie był przedsiębiorcą i nie prowadził działalności gospodarczej, wtedy będzie uznany za konsumenta. Jednak gdy umowa była zawierana w czasie, kiedy kredytobiorca był przedsiębiorcą lub prowadził działalność gospodarczą, to sąd będzie badał, czy umowa o kredyt nie była przypadkiem zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli np. Na zakup lokalu usługowego. Wtedy kredytobiorca nie zostanie uznany na konsumenta i co do zasady nie może powoływać się na klauzule niedozwolone. Choć nie jest jeszcze przegrany, jego sprawa będzie wymagała nieco więcej argumentacji.
 1. Jeśli umowa była zawarta przez dwie lub więcej osób, to powództwo winno być wytoczone przez wszystkie osoby. W szczególności mowa tutaj o małżeństwach. Do pozwu wtedy należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa i umowy majątkowe małżeńskie (tzw. Intercyzy) jeśli były zawierane.
 2. Powództwo możemy wytoczyć przed sądem, który jest właściwy miejscowo dla siedziby danego banku. W Polsce przeważnie jest to Warszawa, Gdańsk lub Wrocław. Jednak możemy skorzystać z właściwości sądowej przemiennej i pozwać bank ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Właściwy będzie sąd rejonowy jeśli wartość sprawy nie przekracza 75.000 zł.
 3. Opłata od pozwu wynosi nie więcej niż 1000 zł. Koszt adwokata uzależniony jest w głównej mierze od wartości przedmiotu sporu i należy do indywidualnego uzgodnienia z klientem.
 4. Jak należy przygotować pozew oraz jakie dokumenty przygotować. W tej kwestii nie mogę odpowiedzieć ogólnie. Mimo, że umowy z bankami często są bardzo podobne lub wręcz takie same, to każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie, bowiem znaczenie tutaj ma przede wszystkim świadomość kredytobiorcy, który zawierał umowę o kredyt we frankach.

Niedozwolone klauzule umowne w umowach o kredyt we frankach dotyczą przede wszystkim takich kwestii jak: brak wyliczenia salda kredytu w chwili zawarcia umowy, brak jasnych zasad przeliczania waluty, dwa kursy przeliczania waluty ustalane przez bank i wiele innych, które można znaleźć w umowach kredytowych tego typu. Natomiast niezwykle istotne w sprawie jest, jak postępował bank (za pośrednictwem swoich pracowników lub przedstawicieli) w czasie zawierania umowy. Należy tutaj przypomnieć sobie i zastanowić się, czy bank sam proponował umowę we frankach, czy bank informował o możliwym ryzyku, czy bank pokazywał symulacji, czy bank przedstawiał historyczny kurs obcej waluty…

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, jeśli sąd stwierdzi nieważność umowy o kredyt indeksowany lub denominowany, w największym skrócie mówić, bank będzie obowiązany zwrócić kredytobiorcy wszystkie należności, co do złotówki, wpłacone przez konsumenta przez cały czas trwania umowy.

Zapraszam do współpracy w zakresie roszczeń związanych z umowami frankowymi. W pierwszej kolejności w kancelarii dokonam analizy umowy i okoliczności jej zawarcia, aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z klauzulami niedozwolonymi. Jeśli tak, to przechodzimy z klientami do kolejnego etapu, czyli próby ugodowego rozwiązania sporu z bankiem, jednak próby te kończą się odmową ze strony banku. W związku z powyższym, sprawa trafia do postępowania sądowego.

Podział majątku małżeńskiego

Majątek małżeński można podzielić, jeśli trwa małżeństwo i zawarto umowę majątkową o rozdzielności majątkowej, uzyskano orzeczenie sądu o przymusowym ustroju rozdzielności majątkowej (patrz link jak ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej), ogłoszono upadłość jednego z małżonków, uzyskano orzeczenie sądu o separacji.

Majątek małżeński można także podzielić, co zdarza się najczęściej, w przypadku, kiedy małżeństwo przestało istnieć, bowiem uzyskano orzeczenie sądu o rozwodzie.

W każdym z wymienionych wyżej przypadków, podział majątku można przeprowadzić w drodze postępowania sądowego lub w drodze umowy małżonków. W tym artykule zajmę się jedynie tą pierwszą opcją. Zaznaczę tylko, że umowa o podział majątku musi być sporządzono w formie aktu notarialnego, jeśli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość (np. dom, działka gruntu, mieszkanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Jeśli natomiast chodzi o sądowy podział majątku to również możliwe są jego dwie opcje: na zgodny wniosek stron oraz w drodze „spornej” obu byłych małżonków, kiedy ich żądania się różnią.

W pierwszym przypadku, małżonkowie składają do sądu rejonowego wniosek o podział majątku, do którego załączają podpisany przez nich oboje porozumienie o tym co wchodzi w skład ich majątku oraz jak ten majątek ma być przez sąd podzielony. Sąd weźmie pod uwagę porozumienie małżonków, jeśli nie jest ono sprzeczne z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub nie zmierza do obejścia prawa. Postępowanie w tym przypadku wymaga jedynie zgormadzenia odpowiednich dokumentów (np. Wypisu z księgi wieczystej, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość) i może skończyć się na jednym posiedzeniu sądu. Jest także mnie kosztowne, bowiem wniosek o podział majątku dorobkowego podlega opłacie sądowej w wysokości 300 zł.

Jeśli natomiast małżonkowie nie dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku, jego wartości czy składników, to postępowanie sądowe zakończy się orzeczeniem sądu w tej kwestii, które będzie brało pod uwagę wnioski stron ale przede wszystim zebrany w sprawie materiał dowodowy.

Postępowanie sądowe o podział majątku należy zawsze do właściowości rzeczowej sądu rejonowego, bez względu na to jaka jest wartość majątku. Właściwy miejscowo jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miesce zamieszkania.

Opłata od wniosku wynosi 1000 zł. Do wniosku należy dołączyć dokumentu, z których wynika własność danego składnika majątku, jego przynależność do majątku dorobkowego oraz wartość. W razie braku wiedzy na temat wartości danego składnika majątku (np. mieszkania, domu czy działki) lub brak w tym zakresie zgody małżonków, w sprawie będzie powołany biegły rzeczoznawca, który ustali wartość takiej rzeczy. Postępowanie o podział majątku toczy się w trybie nieprocesowym. Wynikiem postępowania jest postanowienie sądu, które ustala skład majątku, jego wartość oraz sposób podziału. Niekiedy postępowanie to toczy się latami. Jeśli skład majątku jest zróżnicowany, małżonkowie są wspólnikami spółek prawa handlowego, są przedsiębiorcami, mają majątek odrębny itp. To w postępowaniu o podział majątku polecam skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Sprawy te są skomplikowane i zawiłe, a skutki bardzo wymierne dla każdego z małżonków.

Na zakończenie dodam tylko, że sąd dzieli majątek małżonków na pół. Nawet wtedy, kiedy tylko jeden z małżonków pracował, czy tylko jeden z małżonków osiągał dochód w rodzinie. Ustalenie nierównych udziałów jest możliwe, jednak jedynie w bardzo szczególnych przypadkach.

Jak uzyskać upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to specjalny rodzaj postępowania dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mówiąc po ludzku, to postępowanie dla osób, które popadły w długi, nie są w stanie ich spłacać i zaciągnęły je na potrzeby życia codziennego. To najpowszechniejsze przypadki. Rodzinie nie wystarcza dochodu na utrzymanie domu, niezbędny remont, czy nagłe potrzeby, więc zaciąga kredyty i pożyczki. Często są to pożyczki, tzw. chwilówki, które co prawda, łatwo i szybko można uzyskać, jednak o wiele trudniej spłacić, popadając często w spiralę długów.

Postępowanie upadłościowe dla konsumenta można przeprowadzić, gdy choćby jeden dług jest już wymagalny do spłacenia, a pożyczkobiorca zalega ze spłatą raty, bądź całego roszczenia, kiedy pożyczkodawca wypowiedział umowę i wezwał o spłatę całej kwoty wraz z dodatkowymi, niemałymi kosztami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wnosi się do sądu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Jednak jest to sąd rejonowy, który ma wydział do spraw upadłościowych. Przykładowo, dla terenu Sądu Rejonowego w Koninie, w Słupcy, w Kole i w Turku, będzie to Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu. We wniosku należy podać dane dłużnika, wyszczególnić wierzycieli i ich wierzytelności, a także podać swoje dochody i wydatki ponoszone na utrzymanie siebie, rodziny, domu. Wniosek o ogłoszenie upadłości wymaga także uzasadnienia, na które jest miejsce w formularzu. Załącznikami do wniosku są dokumenty, który wykazują nasze dochody, wydatki czy inne okoliczności, np. decyzja o statusie bezrobotnego, czy dokumenty obrazujące stan zdrowia dłużnika lub jego rodziny.

Rozpoznanie wniosku należy do sądu upadłościowego, który na posiedzeniu niejawnym, rozstrzyga, czy ogłosi upadłość dłużnika czy nie. Wydane postanowienie, sąd doręczy dłużnikowi.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 1. Po wydaniu orzeczenia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zarząd majątkiem dłużnika sprawuje syndyk. Co to oznacza. Do masy upadłości wchodzi majątek upadłego, czyli między nieruchomości (np. dom, mieszkanie, działka) i ruchomości (np. samochód). Syndyk zajmie także środki znajdujące się na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie za pracę (jednak pozostawi kwotę wolną od zajęcia). Zarząd majątkiem przez syndyka oznacza, że dłużnik nie może sam dokonywać czynności dotyczących składników masy upadłości, czyli nie może np. sprzedaż czy darować nieruchomości lub samochodu. Takie umowy będą nieważne.
 2. Jeśli dłużnik w chwili ogłoszenia jego upadłości pozostawał w związku małżeńskim to w jego małżeństwie powstał ustrój rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wszedł do masy upadłości. Co to oznacza. Cały majątek, który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania ich małżeństwa i wspólności majątkowej także staje się składnikiem masy upadłości i będzie można z nich zaspokoić wierzycieli dłużnika. Natomiast małżonek dłużnika, który ma połowę udziału w danym składniku majątku, będzie miał możliwość zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Taką wierzytelność należy zgłosić sędziemu – komisarzowi na specjalnym formularzu.
 3. Po ogłoszeniu upadłości, ulegają zawieszeniu, a następnie umorzeniu, postępowania sądowe i komornicze prowadzone w stosunku do dłużnika. W trakcie trwania postępowania upadłościowego nie mogą być wszczęte nowe postępowania.
 4. Po ogłoszeniu upadłości, nie powstaje obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie. Z masy upadłości mogą być zaspokojone jedynie odsetki powstałe do dnia ogłoszenia upadłości dłużnika. To przykładowe skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które będą inne dla danego dłużnika.

Powyższy artykuł opisuje jak może przebiegać postępowanie upadłościowe oraz jakie są typowe skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jednak dla każdego z dłużników będzie to wyglądało inaczej w zależności od jego faktycznej sytuacji majątkowej, długów jakie posiada i majątku, który jest jego własnością.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych i pomoc pełnomocnika z urzędu?

Wysokość opłat w niektórych sprawach cywilnych

Postępowanie sądowe w naszym kraju jest płatne. Również płatna jest pomoc adwokata, który na Państwa zlecenie reprezentuje Państwa przed sądem.

Poza małymi wyjątkami, jeśli wnosimy pozew lub wniosek do sądu, już wraz z tym pismem powinniśmy uiścić opłatę sądową, której wysokość zależy od konkretnej sprawy. W 2019 r. ustawodawca zmienił ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i podwyższył opłaty sądowe w wielu kwestiach.

Aby nie zamykać najuboższym prawa do sądu, ustawodawca daje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych (w tym opłaty „wstępnej” i innych kosztów mogących powstać w trakcie postępowania, np. kosztów opinii biegłych). W przypadku kiedy Państwa dochody nie pozwalają na uiszczenie kosztów sądowych, nie macie Państwo oszczędności ani wartościowych przedmiotów, należy złożyć wniosek do sądu o zwolnienie od kosztów. Do takiego wniosku wystarczy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na urzędowym formularzu. W oświadczeniu tym wskazać trzeba dochody ze wszystkich źródeł, w tym zasiłki, majątek (nieruchomości oraz wartościowe ruchomości), wierzytelności, oszczędności. W oświadczeniu wskazujemy także kto należy do Państwa gospodarstwa domowego oraz koszty utrzymania rodziny. Wniosek o zwolnienie od kosztów winno się złożyć we właściwym do rozpatrzenia sprawy, sądzie. We wniosku wystarczy wskazać swoje dane osobowe i adresowe, a także wyjaśnić jaką sprawę chcemy założyć. Warto zatrzymać dowód nadania wniosku lub prezentatę sądu, jeśli wniosek złożono w biurze podawczym sądu. Jeśli natomiast są Państwo w stanie ponieść koszt wpisu (wstępnej opłaty sądowej), jednak trudności pojawią się w trakcie postępowania, np. w związku z kosztem opinii biegłego, to także na tym etapie postępowania można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów, a sposób postępowania jest taki, jak wskazano wyżej. Jeśli decyzja sądu będzie przychylna do Państwa wniosku – sąd może zwolnić od kosztów w całości lub w części ułamkowej, co oznacza, że będziecie Państwo musieli ponosić jedynie wskazaną przez sąd część kosztów.

Wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów mogą Państwo ubiegać się o wyznaczenie dla Państwa pełnomocnika z urzędu, jeśli nie są Państwo w stanie ponieść kosztów profesjonalnego pełnomocnika z wyboru oraz jeśli nie czują się Państwo na siłach lub brakuje Państwu wiedzy jak poprowadzić swoją sprawę w sądzie. Koniecznym elementem ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest wcześniejsze uzyskanie zwolnienia od kosztów w całości lub w części. We wniosku o adwokata z urzędy można zgodnie z prawem wskazać konkretnego adwokata – wymienić go z imienia i nazwiska, któremu ufacie, aby to on był Państwa pełnomocnikiem z urzędu.

Na rozstrzygnięcie sądu w kwestii kosztów sądowych i pełnomocnika z urzędu służy zażalenie. Oznacza to, że jeśli nie zgadzacie się Państwo z odmowną decyzją sądu, warto wnieść zażalenie, aby sprawę rozpoznał inny skład sędziowski jeszcze raz. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenie zażalenia z uzasadnieniem.

Na marginesie dodam, że w razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie można ponownie domagać się zwolnienia powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzucenia a na odrzucenie wniosku nie przysługuje zażalenie.

Poniżej wskazuję opłaty sądowe w niektórych sprawach, (stan na dzień 10 sierpnia 2020 r.):

 1. opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 100 zł, plus 5 zł opłaty rejestrowej,
 2. opłata od pozwu o rozwód lub separację: 600 zł,
 3. opłata od wniosku o przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku: 100 zł,
 4. w sprawach o prawa majątkowe (o zapłatę) wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia (w przypadku wnoszenia apelacji) i wynosi:

– do 500 zł – opłata 30 zł,

– ponad 500 do 1.500 zł – opłata 100 zł,

– ponad 1.500 zł do 4.000 zł – opłata 200 zł,

– ponad 4.000 zł do 7.000 zł – opłata 400 zł,

– ponad 7.000 zł do 10.000 zł – opłata 500 zł,

– ponad 10.000 zł do 15.000 zł – opłata 750 zł,

– ponad 15.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł.

 1. natomiast, w sprawach gdzie wartość przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż 20.000 zł to wnosi się opłatę stosunkową w wysokości 5% tej wartości,
 2. opłata od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa: 200 zł,
 3. opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia: 2.000 zł,
 4. opłata od wniosku o podział majątku: 1.000 zł,
 5. opłata od wniosku o ustanowienie drogi koniecznej: 200 zł.

Postępowania w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych są w przeważającej części zwolnione od opłat. Natomiast osoba, która wnosi o zasądzenie alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych w całości z urzędu (bez konieczności wnoszenia wniosku o zwolnienie).

Na koniec dodam, iż zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony przegrywającej od obowiązku zwrotu kosztów stronie przeciwnej, która wygrała proces.

W kancelarii pomagamy w złożeniu wniosku o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata z urzędu. Zapraszamy do współpracy.