Jak pozbyć się kredytu we frankach

Jak pozbyć się kredytu we frankach?

Frankowicze szturmują sądy i wygrywają z bankami. Orzeczenia sądów są korzystne dla kredytobiorców ze względu na to, że umowy o kredyt we frankach zawierają niedozwolone klauzule umowne. Zdaję sobie sprawę, że pojęcie to zarezerwowane jest dla prawników, jednak postaram się w tym artykule wyjaśnić, co to oznacza i jak można pozwać bank o unieważnienie umowy kredytowej.

Niedozwolone klauzule umowne, to zapisy umów, które są dla kredytobiorców niesprawiedliwe i wykorzystują ich słabszą niż banki sytuację a także mogą powodować, że bank nadmiernie korzysta na umowie o kredyt. Teoria w tych sprawach jest dość zawiła, a ja chciałabym się skupić na praktycznych aspektach powództwa przeciwko banku.

  1. Aby pozwać bank w związku z niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowie kredytu we frankach należy wykazać, że umowę kredytu kredytobiorca zawierał na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprawa wygląda przejrzyście, jeśli kredytobiorca w czasie zawierania umowy nie był przedsiębiorcą i nie prowadził działalności gospodarczej, wtedy będzie uznany za konsumenta. Jednak gdy umowa była zawierana w czasie, kiedy kredytobiorca był przedsiębiorcą lub prowadził działalność gospodarczą, to sąd będzie badał, czy umowa o kredyt nie była przypadkiem zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli np. Na zakup lokalu usługowego. Wtedy kredytobiorca nie zostanie uznany na konsumenta i co do zasady nie może powoływać się na klauzule niedozwolone. Choć nie jest jeszcze przegrany, jego sprawa będzie wymagała nieco więcej argumentacji.
  1. Jeśli umowa była zawarta przez dwie lub więcej osób, to powództwo winno być wytoczone przez wszystkie osoby. W szczególności mowa tutaj o małżeństwach. Do pozwu wtedy należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa i umowy majątkowe małżeńskie (tzw. Intercyzy) jeśli były zawierane.
  2. Powództwo możemy wytoczyć przed sądem, który jest właściwy miejscowo dla siedziby danego banku. W Polsce przeważnie jest to Warszawa, Gdańsk lub Wrocław. Jednak możemy skorzystać z właściwości sądowej przemiennej i pozwać bank ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Właściwy będzie sąd rejonowy jeśli wartość sprawy nie przekracza 75.000 zł.
  3. Opłata od pozwu wynosi nie więcej niż 1000 zł. Koszt adwokata uzależniony jest w głównej mierze od wartości przedmiotu sporu i należy do indywidualnego uzgodnienia z klientem.
  4. Jak należy przygotować pozew oraz jakie dokumenty przygotować. W tej kwestii nie mogę odpowiedzieć ogólnie. Mimo, że umowy z bankami często są bardzo podobne lub wręcz takie same, to każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie, bowiem znaczenie tutaj ma przede wszystkim świadomość kredytobiorcy, który zawierał umowę o kredyt we frankach.

Niedozwolone klauzule umowne w umowach o kredyt we frankach dotyczą przede wszystkim takich kwestii jak: brak wyliczenia salda kredytu w chwili zawarcia umowy, brak jasnych zasad przeliczania waluty, dwa kursy przeliczania waluty ustalane przez bank i wiele innych, które można znaleźć w umowach kredytowych tego typu. Natomiast niezwykle istotne w sprawie jest, jak postępował bank (za pośrednictwem swoich pracowników lub przedstawicieli) w czasie zawierania umowy. Należy tutaj przypomnieć sobie i zastanowić się, czy bank sam proponował umowę we frankach, czy bank informował o możliwym ryzyku, czy bank pokazywał symulacji, czy bank przedstawiał historyczny kurs obcej waluty…

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, jeśli sąd stwierdzi nieważność umowy o kredyt indeksowany lub denominowany, w największym skrócie mówić, bank będzie obowiązany zwrócić kredytobiorcy wszystkie należności, co do złotówki, wpłacone przez konsumenta przez cały czas trwania umowy.

Zapraszam do współpracy w zakresie roszczeń związanych z umowami frankowymi. W pierwszej kolejności w kancelarii dokonam analizy umowy i okoliczności jej zawarcia, aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z klauzulami niedozwolonymi. Jeśli tak, to przechodzimy z klientami do kolejnego etapu, czyli próby ugodowego rozwiązania sporu z bankiem, jednak próby te kończą się odmową ze strony banku. W związku z powyższym, sprawa trafia do postępowania sądowego.