Jak uzyskać upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to specjalny rodzaj postępowania dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mówiąc po ludzku, to postępowanie dla osób, które popadły w długi, nie są w stanie ich spłacać i zaciągnęły je na potrzeby życia codziennego. To najpowszechniejsze przypadki. Rodzinie nie wystarcza dochodu na utrzymanie domu, niezbędny remont, czy nagłe potrzeby, więc zaciąga kredyty i pożyczki. Często są to pożyczki, tzw. chwilówki, które co prawda, łatwo i szybko można uzyskać, jednak o wiele trudniej spłacić, popadając często w spiralę długów.

Postępowanie upadłościowe dla konsumenta można przeprowadzić, gdy choćby jeden dług jest już wymagalny do spłacenia, a pożyczkobiorca zalega ze spłatą raty, bądź całego roszczenia, kiedy pożyczkodawca wypowiedział umowę i wezwał o spłatę całej kwoty wraz z dodatkowymi, niemałymi kosztami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wnosi się do sądu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Jednak jest to sąd rejonowy, który ma wydział do spraw upadłościowych. Przykładowo, dla terenu Sądu Rejonowego w Koninie, w Słupcy, w Kole i w Turku, będzie to Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu. We wniosku należy podać dane dłużnika, wyszczególnić wierzycieli i ich wierzytelności, a także podać swoje dochody i wydatki ponoszone na utrzymanie siebie, rodziny, domu. Wniosek o ogłoszenie upadłości wymaga także uzasadnienia, na które jest miejsce w formularzu. Załącznikami do wniosku są dokumenty, który wykazują nasze dochody, wydatki czy inne okoliczności, np. decyzja o statusie bezrobotnego, czy dokumenty obrazujące stan zdrowia dłużnika lub jego rodziny.

Rozpoznanie wniosku należy do sądu upadłościowego, który na posiedzeniu niejawnym, rozstrzyga, czy ogłosi upadłość dłużnika czy nie. Wydane postanowienie, sąd doręczy dłużnikowi.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  1. Po wydaniu orzeczenia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zarząd majątkiem dłużnika sprawuje syndyk. Co to oznacza. Do masy upadłości wchodzi majątek upadłego, czyli między nieruchomości (np. dom, mieszkanie, działka) i ruchomości (np. samochód). Syndyk zajmie także środki znajdujące się na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie za pracę (jednak pozostawi kwotę wolną od zajęcia). Zarząd majątkiem przez syndyka oznacza, że dłużnik nie może sam dokonywać czynności dotyczących składników masy upadłości, czyli nie może np. sprzedaż czy darować nieruchomości lub samochodu. Takie umowy będą nieważne.
  2. Jeśli dłużnik w chwili ogłoszenia jego upadłości pozostawał w związku małżeńskim to w jego małżeństwie powstał ustrój rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wszedł do masy upadłości. Co to oznacza. Cały majątek, który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania ich małżeństwa i wspólności majątkowej także staje się składnikiem masy upadłości i będzie można z nich zaspokoić wierzycieli dłużnika. Natomiast małżonek dłużnika, który ma połowę udziału w danym składniku majątku, będzie miał możliwość zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Taką wierzytelność należy zgłosić sędziemu – komisarzowi na specjalnym formularzu.
  3. Po ogłoszeniu upadłości, ulegają zawieszeniu, a następnie umorzeniu, postępowania sądowe i komornicze prowadzone w stosunku do dłużnika. W trakcie trwania postępowania upadłościowego nie mogą być wszczęte nowe postępowania.
  4. Po ogłoszeniu upadłości, nie powstaje obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie. Z masy upadłości mogą być zaspokojone jedynie odsetki powstałe do dnia ogłoszenia upadłości dłużnika. To przykładowe skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które będą inne dla danego dłużnika.

Powyższy artykuł opisuje jak może przebiegać postępowanie upadłościowe oraz jakie są typowe skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jednak dla każdego z dłużników będzie to wyglądało inaczej w zależności od jego faktycznej sytuacji majątkowej, długów jakie posiada i majątku, który jest jego własnością.