Rozwód i co dalej? Skutki rozwodu.

Rozwód i co dalej. Skutki rozwodu.

Kiedy posiadamy już prawomocne orzeczenie o rozwodzie warto zastanowić się co dalej. Przedstawiam skutki rozwodu w pigułce.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że kobieta (lub mężczyzna, jeśli to on zmienił nazwisko po ślubie) po rozwodzie może wrócić do swojego panieńskiego/kawalerskiego nazwiska. Wystarczy, w odpowiednim terminie, złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Natomiast nie dotyczy to nazwiska dzieci, którego się nie zmienia.

Kolejną ważną kwestią, która wiąże się z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód jest ustrój majątkowy. Od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, byłych małżonków nie łączy już wspólność małżeńska, a wszystko co nabyli w czasie trwania małżeństwa stanowi teraz ich współwłasność w częściach ułamkowych, czyli taką współwłasność która mogłaby łączyć dwie lub więcej obcych sobie osób. Co ciekawe, mogą swoimi częściami dobrowolnie rozporządzać, w tym sprzedać. Jeśli byli małżonkowie nie chcą być współwłaścicielami różnych dóbr, w tym w szczególności wspólnego domu, mieszkania lub samochodu, powinni przeprowadzić postępowanie o podział majątku. Po orzeczeniu rozwodu jednak może się okazać, że pewne dobra materialne zakupione po rozwodzie, jednak za środki pieniężne zgromadzone w czasie trwania małżeństwa także będą wspólne, co należy uwzględnić we wniosku o podział majątku wspólnego.

Dzieci zrodzone w małżeńskie przeważnie pozostają po rozwodzie rodziców z rentą alimentacyjną od jednego z nich. Po rozwodzie, i upływie określonego czasu, lub w wypadku zmiany okoliczności, rodzic pod którego bezpośrednią pieczą pozostaje małoletnie dziecko, może wystąpić o podwyższenie alimentów orzeczonych w wyroku rozwodowym. Jeśli natomiast w wyroku rozwodowym orzeczono winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, to w nowym procesie wytoczonym przed sądem rejonowym, małżonek niewinny może domagać się alimentów od drugiego małżonka w ściśle określonych sytuacjach. Alimentów od drugiego małżonka można także domagać się już w sprawie rozwodowej.

Warto wspomnieć także o przypadku, kiedy kobieta zaszła w ciążę w okresie koncepcyjnym, czyli w czasie trwania małżeństwa lub przez określony czas po jego ustaniu, to nawet po rozwodzie istnieje domniemanie ojcostwa byłego męża. W takiej sytuacji, bardzo szybko, by nie przegapić terminów kodeksowych, należy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa byłego męża.

W kwestii spadkobrania, trzeba pamiętać, że były małżonek nie dziedziczy w razie śmierci drugiego małżonka. Co więcej, nie dziedziczy także, jeśli zmarły małżonek wystąpił o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, a żądanie do było uzasadnione. W takim przypadku, o wyłączeniu z dziedziczenia orzeka sąd na wniosek pozostałych spadkobierców.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka także o władzy rodzicielskiej rozwiedzionych małżonków względem ich wspólnych dzieci. Co do zasady, władzę rodzicielską w nieograniczonym zakresie pozostawia się obojgu rodzicom. Co innego natomiast, jeśli chodzi o bezpośrednią pieczę oraz miejsce zamieszkania dzieci, bowiem tutaj, w większości spraw, dziecko pozostaje pod bezpośrednią pieczą tylko jednego rodzica oraz tam ma stałe miejsce zamieszkania. Natomiast drugi rodzic ma prawo kontaktowania się z dziećmi w sposób ustalony ugodowo między rodzicami lub w orzeczeniu rozwodowym sądu. W kwestii władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi, sprawy te, podobnie jak alimenty, mogą później także być zmieniane w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym.

W kancelarii kompleksowo zajmujemy się kwestiami związanymi z rozwodem, podziałem majątku, alimentami, władzą rodzicielską oraz kontaktami z dziećmi. W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, wystarczy umówić się na poradę prawną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pomogę w uzyskaniu zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych oraz adwokata z urzędu, gdy nie stać Państwa na adwokata z wyboru oraz na wpisy sądowe.

Ahh, co najważniejsze, w przypadku uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, można wstąpić w nowy związek małżeński.