Zobowiązanie alimentacyjne rodziców wobec dzieci

Zobowiązanie alimentacyjne rodziców wobec ich dzieci to świadczenie, które rodzice są obowiązani świadczyć na rzecz swoich dzieci jeśli nie są one jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie ma określonego wieku, po osiągnięciu którego, rodzice są zwolnieni z tego obowiązku. Przepisy mówią, że rodzice mają obowiązek świadczyć na rzecz dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać to na pewno dzieci do osiągnięcia pełnoletności, ale także dzieci, które po 18 roku życia wciąż się uczą w celu osiągnięcia kwalifikacji zawodowych lub podniesienia tych kwalifikacji. Zatem studia zawodowe dziecka pociągają za sobą obowiązek alimentacyjny rodziców. Co więcej, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach. Ale także, trzeba w takich sytuacjach brać pod uwagę sytuację materialną rodziców, bowiem jak orzekł Sąd Najwyższy: w sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko, mając wyuczony zawód, zamierza kontynuować naukę na wyższej uczelni prywatnej, z którą to nauką – obok kosztów utrzymania – łączy się czesne, trzeba uwzględniać okoliczność, czy pozwala na to stopa życiowa rodziców. Jeśli natomiast dziecko kontynuuje naukę na studiach w trybie stacjonarnym, to rodzice nie mogę od niego wymagać, aby podjęło pracę w celu utrzymania siebie, a są oni nadal zobowiązani do alimentów. W wypadku pełnoletniego dziecka i obowiązku alimentacyjnego rodziców względem niego, należy każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie i brać pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.

Wysokość zobowiązania alimentacyjnego jest w polskich przepisach prawa określona jako koszty usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i finansowych rodziców. To jedyne przesłanki, które pozwalają ustalić wysokość świadczeń alimentacyjnych, zatem na odpowiedź jakie alimenty się należą lub z drugiej strony jakie alimenty muszę płacić, nie można postawić prostej odpowiedzi, bowiem zawsze będzie ona określona przez w/w kryteria.

Właściwym do rozpoznania sprawy o alimenty będzie sąd rejonowy miejsca pobytu uprawnionego, czyli w analizowanej sytuacji będzie to miejsce pobytu dziecka. Natomiast często roszczenie o alimenty rozpatrywane jest wraz ze sprawą o rozwód rodziców i wtedy zajmuje się niby sąd okręgowy w tej samej sprawie, w której orzeka o rozwodzie rodziców.

Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, to zdolność występowania w sądzie w jego imieniu ma rodzic lub opiekun prawny. Jeśli natomiast dziecko osiągnęło pełnoletniość, to z powództwem o alimenty występuje do sądu we własnym imieniu. Osoba uprawniona do alimentów korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, zatem powództwo o alimenty nie podlega opłacie sądowej.

W kancelarii zajmuję się sprawami o alimenty. Pozostaję do Państwa dyspozycji.